Escola a Salt, 2005-2007

Escola d'educació infantil i primària Mas Masó, Salt, Girona 2005-2007. OBRA SELECCIONADA 11ª CONVOCATÒRIA DELS PREMIS D'ARQUITECTURA DE LES COMARQUES DE GIRONA 2007.

El solar que ens vam trobar era practicament pla, de forma lleugerament triangular, dedicat a l’horta, sense accidents i amb una superfície de 9.343 m2. A les traces del projecte es pot reconèixer una T, forma que en aquesta morfologia d’emplaçament permet repartir el programa en zones més especialitzades a partir de la relació que establim entre el cos d’infantil, i el de primària a través del conjut accès-porxo-gimnàs. L’escola es desenvolupa en la seva major part en planta baixa i es completa amb una planta pis a la zona de primària. Es projecta un bloc lineal de 120 metres de llargada d’aules que s’orienta Nord – sud, fent façana al carrer Pep Ventura. Un pati arbrat el separa d’aquest carrer, alhora que es minimitza l’ombra permanent que projecta el nou edifici i es procura una major distancia entre aulari i blocs d’habitatges existents. Aquesta posició permet l’orientació sud de les aules infantils i les d’ocupació no permanent i la nord de les de primària. El porxo cobert actua com a barrera fàcilment permeable i és l’element central que articula l’accés a l’escola, aularis, gimnàs, vestidors i accés a patis de jocs. Els espais de menjador i biblioteca també graviten al voltant del centre de l’escola, prop del vestíbul i de la zona de porxo, orientats a nord i protegits pel pati arbrat. La naturalesa d’aquest tipus de programa i l’extensió de l’escola han propiciat la definició de quatre accessos especialitzats entre els quals el principal és el que interromp amb un voladís la tanca cap al carrer Pep Ventura. L’execució de l’obra es va pensar amb pocs materials: formigó in situ en estructura vertical, formigó prefabricat a base de plaques alveolars en forjats ,acer, alumini i taulers partícules fusta i conglomerant de ciment. Les façanes s’han executat per davant de l’estructura amb sistema de mur cortina de Technal. L’emplementaria s’ha realitzat amb els taulers de partícules i els envidraments. La coberta del cos d’aulari s’ha executat amb pannell sandwich d’alumini lacat i la del gimnàs del tipus invertit, amb acabat de graves.