Mercat Volpelleres, Sant Cugat, 2016

Mercat Volpelleres, Sant Cugat. FINALISTA CONCURS RESTRINGIT.

Objectius generals: - donar una resposta senzilla al programa funcional. - aconseguir un edifici tranquil, net, lluminós i confortable. - utilització de materials de baix impacte ambiental. Descripció de la solució adoptada planta baixa mercat: Cota 164.20l’accés principal té lloc des del c/ Benet Cortada. Un segón accés s’ubica al costat del supermercat i un tercer per l’av. de la clota. L’espai principal s’organitza amb parades a costat i costat i fons (on s’ubicaven els lo-cals comercials), tancades per persianes que doten d’unitat al conjunt. al centre és previst una illa de parades baixes (peix/verdures). Es situa un passadís tècnic darrera de 7 parades que també dóna accés a l’altell. En l’espai que queda a la dreta de l’entrada, aprofitant l’alçada de 7m es construeix un altell (cota 168.20) on es situen els vestidors de personal i una sala polivalent per a reunions i altres. Planta soterrani -1: moll de descàrrega, distribució de magatzems i càmares frigorífi-ques. S’aprofita la zona sense pilars, mes gran, per situar-hi el moll de descàrrega i espai de maniobres de vehicles amb accés directe als magatzems. les cambres i maquinàries frigorífiques es situen al costat de la rampa d’accés exterior per facilitar la ventilació dels compressors. A la dreta de l’espai de maniobra s’hi col·loquen els compactadors de residus i contenidors separatius. Es situen dos muntacàrregues d’1,4m x 2,40m amb doble accés. Es completa l’equipament amb una petita oficina i serveis de wc. Integració en el conjunt edificatori i característiques de l’equipament: El mercat s’integra al conjunt, respectant la il·luminació i ventilació dels habitatges existents, a la vegada que aconsegueix una bona ventilació i il·luminació de l’àrea de venda. Enderroc estructura metàl·lica adossada al bloc se- major qualitat arquitectònica i netedat.- més amplada de l’espai central.- estructura de coberta única- redueix l’espai lateral cobert de 7m a 5m i ens permet col·locar una fila de parades tancades i les iguala amb les de l’altre costat. Proposta de desviació ventilació garatge- per tal d’aconseguir una major netedat de l’espai es proposa desviar la ventilació situada al vell mig de l’actual pati per l’aparcament. En cas de no poder ser possible es conduiria al centre de la coberta, efectuant un petit desplaçament per les para-des centrals. Planejament ambiental i criteris d’eficiència i estalvi energètic- ventilació natural creuda- aïllament excel·lent de la coberta, vidres tipus “climalit” i eliminació de ponts tèr-mics.- il·luminació natural per lluernaris.eficiència energètica- equips de climatització (ser) d’alta eficiència. s’ha previst col·locar-los sobre la co-berta verda existent)- maquinària frigorífica d’alt rendiment, recuperant el calor generat per escalfa-ment de l’acs.- equips d’il·luminació per leds d’alta eficiència amb control llumínic en base a la llum exterior (dali).- degut a la situació entre blocs del mercat amb poc assolejament no s’ha previst la instal·lació de plaques solars.- cisternes de doble descàrrega en inodors.- aixetes temporitzades de baix consum.- recollida separativa de deixalles. Plantejaments constructius, estructurals i d’instal·lacions- s’ha previst una estructura lleugera metàl·lica per a la coberta per tal de no ha-ver de reforçar els pilars existents. La nova càrrega representa un 5% de més sobre l’existent.- estructura i