Habitatges Vora de les Rondes Unitat 12-C a Barcelona, 1996

30 Habitatges HPO, Vora de les Rondes, Barcelona, 1996. FINALISTA CONCURS RESTRINGIT

Prenent com a base les determinacions paramètriques establertes per a la Unitat d’Actuació proposada per L’Ajuntament de Barcelona en la 1ª Fase del “Pla de Vores de les Rondes “, pel que fa basicament a aliniacions obligatòries i rasants, àmbit de la Unitat d’Actuació , nombre màxim de plantes (pb+5) , i edificabilitat permesa , es planteja d’ajustar-s’hi en la seva totalitat , amb la construcció de dos blocs d’habitatges , que s’alinien als dos carrers que envolten la Unitat d’Actuació: l’Avinguda de l’Hospital Militar , i el Carrer Veciana. Els dos blocs es retranquegen en una planta per ajustar-se a les cotes de planta baixa en cada carrer tot ajustant-se a les alçades reguladores i s’uneixen pels nuclis de comunicacions verticals d’escala protegida i ascensor , pujada d’istal.lacions i tolves de recollida selectiva de deixalles. La crugia s’ajusta en la mesura que permeti l’habitatge passant , optimitzant els pòrtics amb voladissos inferiors al terç de les llums , de manera s’asseguri un comfort climàtic a través d’un bon intercanvi calorífic entre façanes diferentment exposades. Els dos blocs estan separats per un gran pati cobert , obert a sud i que serà la peça que permetrà el control climàtic dels habitatges tot permeten equilibrar energeticament amb aports solars directes i per intercanvi de fluxes les perdues que es produiran per les altres façanes dels blocs ( est - oest) així com proporcionar un umbracle per atemperar l’alt aport calorífic de l’estiu. Es projecten sis habitatges per planta amb dos nuclis de comunicacions d’escala i ascensor , que serveixen a tres portes per replà. El bloc de l’Avinguda de l’ Hospital Militar de pb+ 5 conté 15 habitatges de 70.2 m2 útils amb tres dormitòris i pel que fa al bloc del Carrer Veciana de pb+5 , conte 10 habitatges de 70.4 m2 útils amb tres dormitoris i 5 habitatges de 60.19 m2 útils amb dos dormitoris. En total es construeixen 30 habitatges amb un 85% de tres dormitoris i un 15% de dos dormitoris. En Plantes baixes es projecten locals comercials en un % inferior al 20% del total construit, i per altra banda , s’alliberen parts dels blocs tot projectant parts porxades , per permetre el bon fluxe de circulació de vianants , sobretot pel que fa a l’encontre de voreres amb les rondes on s’estrangularia més l’espai fent cas dels límits de l’ àmbit de la unitat d’actuació en planta baixa. Tantmateix , visualment, no entregar els blocs amb conntra terra fa que la proposta respecti el xamfra obert de vistes cap a Collserola i espais oberts de les Rondes. Els accessos als habiatges es fan per dos vestibuls a nivell de carrer , l’un des de l’Avinguda de l’Hospital Militar tot creuant el pati cobert entre els dos blocs i laltra des del xamfrà de la Unitat d’Actuació . En planta soterrani es projecta l’aparcament de vehicles que s’hi accedeix , per afavorir el màxim i no haver d’excavar en accés , des de la cota mes baixa del solar , per l’Avinguda de l’Hospital Militar amb una rampa paralela al limit de la unitat d’actuació. Es projecten 25 places d’aparcament quatre d’elles dobles , que fan un total de 29 places que proporcionen un ratio de 23.97 m2 ( 10 places de cotxe + moto ,11 places de cotxe , 4 places dobles i 4 places de moto ) de construcció de planta d’aparcament per vehicle.